Regulamin pobytu w ośrodku MORSKA POLANA

Szanowni Goście,

Niniejszy Regulamin pobytu w Morskiej Polanie został opracowany z myślą o Państwa bezpieczeństwie i zapewnieniu warunków satysfakcjonującego i przyjemnego pobytu dla wszystkich Gości odwiedzających nasz ośrodek wypoczynkowy.

1. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązani są przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych.
2. Prowadzący Ośrodek nie ponoszą odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości Regulaminu.

3. Po przyjeździe do Ośrodka należy niezwłocznie zgłosić się do recepcji celem dokonania meldunku oraz zapłaty za cały okres pobytu, zgodnie z dokonaną rezerwacją. Przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego należy przedstawić dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

4. Cena pobytu nie uwzględnia opłaty miejscowej pobieranej przy czynnościach meldunkowych, a przekazywanej na konto Gminy oraz innych opłat dodatkowych ustalonych podczas rezerwacji.

5. Prowadzący Ośrodek mają prawo odmowy zakwaterowania osobom:
a) będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
b) zachowującym się agresywnie lub w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

6. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które jako ich opiekunowie bądź rodzice ponoszą całkowitą odpowiedzialność za ich zachowanie na terenie całego Ośrodka.

7. Ilość osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania w pokoju osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana według cen obowiązujących w danym dniu przy czym prowadzący Ośrodek nie zapewniają w takim przypadku dodatkowego łóżka dla osób niezameldowanych. Istnieje możliwość zakwaterowania dodatkowej osoby w domku po zgłoszeniu tego faktu podczas rezerwacji lub po przybyciu do Ośrodka jego personelowi, za dodatkową opłatą według cennika na dany sezon.

8. W Morska Polana doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 15:00 w dniu przyjazdu, gości meldujemy według kolejności przyjazdu, oraz do godz. 10.00 w dniu wyjazdu. Pozostanie na terenie Ośrodka po godz. 10.00 ostatniego dnia pobytu powoduje konieczność uiszczenia kary w wysokości ceny za następną dobę pobytu ( bez prawa do dalszego zajmowania pokoju bądź domku ).

9. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Prowadzący Ośrodek nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione na terenie parkingu pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

10. Zezwala się na pobyt zwierząt w Ośrodku jedynie po zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody podczas rezerwacji oraz ostatecznym potwierdzeniu zgody przez administratora Ośrodka podczas przyjazdu i weryfikacji danego zgłoszenia z dokonaną wcześniej rezerwacją, za dodatkową dopłatą. Właściciele zwierząt zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki ich szczepień, sprzątania pozostawianych przez nie nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Ośrodka. Psy mogą przebywać na terenie Ośrodka wyłącznie na smyczy, z założonym kagańcem. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.

11. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, powstałe z jego winy lub winy osób odwiedzających Gościa.

12. Na terenie Ośrodka obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 7.00, z wyjątkiem wcześniej zapowiedzianych i ogłoszonych imprez, organizowanych przez sam Ośrodek.

     Całodobowy zakaz emisji dzwięku, wystawiania wszelkich urządzeń odtwarzających muzyke na tarasach. 

13.W domkach obowiązuje kategoryczny zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz smażenia. W przypadku złamania powyższego zakazu goście zostaną obciążeni kosztami usuwania zapachu.

14.Zabrania się korzystania w domkach z własnych urządzeń elektrycznych, butli gazowych, grilli elektrycznych itp.

15. Zabrania się rozpalania grilla poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz używania środków pirotechnicznych, lampionów szczęścia, petard itp.

16. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. W szczególności zabronione jest wykonywanie lub odtwarzanie muzyki bez zgody prowadzących Ośrodek.

17. Osoby, które pomimo zwrócenia im uwagi przez personel Ośrodka, będą naruszały zasady niniejszego Regulaminu, zobowiązane zostaną do opuszczenia Ośrodka bez prawa otrzymania zwrotu uiszczonej przez nich ceny za pozostały pobyt i innych poniesionych kosztów.

18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego ryzyko i koszt, na wskazany przez niego podczas zameldowania w Ośrodku adres.

19. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez gości Ośrodka pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności i innych przedmiotów, pozostawionych na terenie Ośrodka.


20. W przypadku reklamacji dotyczących jakości usług, Gość winien zgłosić je administracji Ośrodka nie później niż dobę od momentu meldunku.

21.Gość zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania REGULAMINU PLACU ZABAW.

22. Regulamin ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie:
a) na stronie internetowej: www.morskapolana.pl
b)  w drodze indywidualnego zapoznania i zaakceptowania przez Gościa przy czynnościach meldunkowych.

23. Osoby nie zameldowane w Ośrodku mogą odwiedzać Gości na jego terenie od godz. 10:00 do 14:00 i od 16:00 do 20:00, po uprzednim powiadomieniu i za zgodą kierownika Ośrodka.

24. Zgubienie lub zniszczenia klucza od pokoju powoduje obowiązek poniesienia przez Gościa zryczałtowanych kosztów wymiany zamka w kwocie 100 PLN.

25. W momencie odbioru kluczy od domku Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za wyposażenie domku. Za wszelkie zauważone i niezgłoszone natychmiast po wprowadzeniu się do domku braki i usterki w wyposażeniu odpowiada aktualny najemca (Dokładny spis wyposażenia znajduje się w każdym domku).


26. W przypadku rezygnacji z usługi w terminie kwota wpłacona na poczet rezerwacji nie podlega zwrotowi.

27. Na pokrycie ewentualnych szkód lub zniszczeń wyposażenia domku lub pokoju, w dniu przybycia do Ośrodka od  pobierana jest kaucja w wysokości 100 zł od każdej osoby. Kaucja podlega zwrotowi w dniu wyjazdu.

28. Śmieci pochodzące od Gości Ośrodka winny być przez nich wyrzucane do kontenerów znajdujących się przy parkingu z jednoczesną segregacją na szkło, plastyk, puszki metalowe i odpady komunalne.

29. Goście opuszczający domek lub pokój zobowiązani są do pozostawienia go w takim stanie w jakim został im przekazany.

30. Oddanie domku lub pokoju przez Gościa w dniu wyjazdu następuje poprzez zgłoszenie tego faktu personelowi Ośrodka, który w obecności Gościa sprawdzi stan techniczny i wyposażenie wszystkich pomieszczeń oraz przekaże informacje administracji Ośrodka celem rozliczenia kaucji zwrotnej i odbioru kluczy.

  • Wolisz porozmawiać? Zadzwoń! 792 146 189

2018 © Morska Polana - Wszelkie prawa zastrzeżone
 
Kontakt