Regulamin pobytu w ośrodku MORSKA POLANA

Szanowni Goście,

niniejszy Regulamin pobytu w Morskiej Polanie został opracowany z myślą o Państwa bezpieczeństwie i zapewnieniu warunków satysfakcjonującego i przyjemnego pobytu dla wszystkich Gości odwiedzających nasz ośrodek wypoczynkowy.

1. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązani są przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych.


2. Prowadzący Ośrodek nie ponoszą odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości Regulaminu.

3. Po przyjeździe do Ośrodka należy niezwłocznie zgłosić się do recepcji celem dokonania meldunku oraz zapłaty za cały okres pobytu, zgodnie z dokonaną rezerwacją. Przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego należy przedstawić dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

4. Cena pobytu nie uwzględnia opłaty miejscowej pobieranej przy czynnościach meldunkowych, a przekazywanej na konto Gminy oraz innych opłat dodatkowych ustalonych podczas rezerwacji.

5. Prowadzący Ośrodek mają prawo odmowy zakwaterowania osobom:
a) będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
b) zachowującym się agresywnie lub w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

6. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które jako ich opiekunowie bądź rodzice ponoszą całkowitą odpowiedzialność za ich zachowanie na terenie całego Ośrodka.

7. Ilość osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania w pokoju osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana według cen obowiązujących w danym dniu przy czym prowadzący Ośrodek nie zapewniają w takim przypadku dodatkowego łóżka dla osób niezameldowanych. Istnieje możliwość zakwaterowania dodatkowej osoby w domku po zgłoszeniu tego faktu podczas rezerwacji lub po przybyciu do Ośrodka jego personelowi, za dodatkową opłatą według cennika na dany sezon.

8. W Ośrodku obowiązuje doba hotelowa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 w dniu wyjazdu. Pozostanie na terenie Ośrodka po godz. 10.00 ostatniego dnia pobytu powoduje konieczność uiszczenia kary w wysokości ceny za następną dobę pobytu ( bez prawa do dalszego zajmowania pokoju bądź domku ).

9. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, zamykany w godzinach ciszy nocnej. Prowadzący Ośrodek nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione na terenie parkingu pojazdy ani znajdujące się w nich mienie. Do każdego domku przydzielone są dwa miejsca postojowe. Każde dodatkowe miejsce parkingowe oraz parkowanie w miejscu innym niż przeznaczone jest dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem.

10. Zezwala się na pobyt zwierząt w Ośrodku jedynie po zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody podczas rezerwacji oraz ostatecznym potwierdzeniu zgody przez administratora Ośrodka podczas przyjazdu i weryfikacji danego zgłoszenia z dokonaną wcześniej rezerwacją, za dodatkową dopłatą. Właściciele zwierząt zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki ich szczepień, sprzątania pozostawianych przez nie nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Ośrodka. Psy mogą przebywać na terenie Ośrodka wyłącznie na smyczy, z założonym kagańcem. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.

11. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, powstałe z jego winy lub winy osób odwiedzających Gościa.

12. Na terenie Ośrodka obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 7.00, z wyjątkiem wcześniej zapowiedzianych i ogłoszonych imprez, organizowanych przez sam Ośrodek.

13.W domkach obowiązuje kategoryczny zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz smażenia. W przypadku złamania powyższego zakazu goście zostaną obciążeni kosztami usuwania zapachu.

14.Zabrania się korzystania w domkach z własnych urządzeń elektrycznych, butli gazowych, grilli elektrycznych itp.

15. Zabrania się rozpalania grilla poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz używania środków pirotechnicznych, lampionów szczęścia, petard itp.

16. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. W szczególności zabronione jest wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody prowadzących Ośrodek.

17. Osoby, które pomimo zwrócenia im uwagi przez personel Ośrodka, będą naruszały zasady niniejszego Regulaminu, zobowiązane zostaną do opuszczenia Ośrodka bez prawa otrzymania zwrotu uiszczonej przez nich ceny za pozostały pobyt i innych poniesionych kosztów.

18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego ryzyko i koszt, na wskazany przez niego podczas zameldowania w Ośrodku adres.

19. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez gości Ośrodka pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności i innych przedmiotów, pozostawionych na terenie Ośrodka.


20. W przypadku reklamacji dotyczących jakości usług, Gość winien zgłosić je administracji Ośrodka nie później niż dobę od momentu meldunku.

21.Gość zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania REGULAMINU PLACU ZABAW.

22. Regulamin ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie:
a) na stronie internetowej: www.morskapolana.pl
b)  w drodze indywidualnego zapoznania i zaakceptowania przez Gościa przy czynnościach meldunkowych.

23. Osoby nie zameldowane w Ośrodku mogą odwiedzać Gości na jego terenie od godz. 10:00 do 14:00 i od 16:00 do 20:00, po uprzednim powiadomieniu i za zgodą kierownika Ośrodka.

24. Zgubienie lub zniszczenia klucza od pokoju powoduje obowiązek poniesienia przez Gościa zryczałtowanych kosztów wymiany zamka w kwocie 100 PLN.

25. W momencie odbioru kluczy od domku Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za wyposażenie domku. Za wszelkie zauważone i niezgłoszone natychmiast po wprowadzeniu się do domku braki i usterki w wyposażeniu odpowiada aktualny najemca (Dokładny spis wyposażenia znajduje się w każdym domku).
26. W przypadku rezygnacji z usługi w terminie kwota wpłacona na poczet rezerwacji nie podlega zwrotowi.

27. Na pokrycie ewentualnych szkód lub zniszczeń wyposażenia domku lub pokoju, w dniu przybycia do Ośrodka od  pobierana jest kaucja w wysokości 100 zł od każdej osoby. Kaucja podlega zwrotowi w dniu wyjazdu.

28. Śmieci pochodzące od Gości Ośrodka winny być przez nich wyrzucane do kontenerów znajdujących się przy parkingu z jednoczesną segregacją na szkło, plastyk, puszki metalowe i odpady komunalne.

29. Goście opuszczający domek lub pokój zobowiązani są do pozostawienia go w takim stanie w jakim został im przekazany.

30. Oddanie domku lub pokoju przez Gościa w dniu wyjazdu następuje poprzez zgłoszenie tego faktu personelowi Ośrodka, który w obecności Gościa sprawdzi stan techniczny i wyposażenie wszystkich pomieszczeń oraz przekaże informacje administracji Ośrodka celem rozliczenia kaucji zwrotnej i                odbioru kluczy.

31. Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania Właściciela obiektu najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem, o planowanej godzinie dotarcia do ośrodka.

32. Na terenie Ośrodka jest ogrodzony parking niestrzeżony. Każdy domek ma zagwarantowane 1 miejsce parkingowe.

33. Osoby, które nie dokonały obowiązku meldunkowego w obiekcie Morska Polana mogą przebywać na jego terenie, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu pracownikowi ośrodka tylko w godzinach od 17:00 do 22:00. Każdy gość z zewnątrz musi opuścić obiekt do godz. 22.00, w przeciwnym razie                  klientowi wynajmującemu domek zostanie naliczona opłata w wysokości 150 zł za pobyt każdej dodatkowej osoby z zewnątrz, za każdą zaczętą dobę licząc od godz 22:00. Liczba odwiedzin jest ograniczona do trzech razy w trakcie pobytu.

34. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z domku (bez zgody i wiedzy właściciela), właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

35.Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do właściciela ośrodka. Brak uwag ze strony Wynajmującego, co do takich uszkodzeń w ciągu 2 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń.

36. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby dwukrotność wszelkiej naprawy zniszczeń, uzupełnienia braków w wyposażeniu lub usunięciu usterek zostały wykonane na jego koszt.

37. W Domach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i smażenia ryb pod groźbą kary w wysokości 2000 zł za usługę deodoryzacji. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domu nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń zasilanych energię elektryczną lub gazową,            nie będących wyposażeniem domu, mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. W Domu znajduje się gaśnica, której należy użyć w przypadku pojawienia się ognia oraz niezwłocznie o tym zdarzeniu poinformować obsługę ośrodka. Na                terenie Morska Polana obowiązuje absolutny zakaz odpalania jakichkolwiek fajerwerków.

38. Każda osoba łamiąca regulamin zostanie poproszona o opuszczenie terenu ośrodka. W przypadku odmowy, przekazana policji wraz z skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje obsługa Ośrodka.

39. Cena usług świadczonych przez ośrodek Morska Polana nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież mienia w czasie całego pobytu,          właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.

40. Do każdego pobytu należy doliczyć opłatę serwisową za sprzątanie domu po Państwa pobycie w kwocie 100 PLN. Opłata zostanie pobrana w dniu przyjazdu. Morska Polana nie odpowiada za przerwy w dostawie prądu, wody oraz sygnału do urządzeń RTV, spowodowanych działaniem siły wyższej. Na        terenie Morska Polana zabronione jest zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa oraz zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite. Zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych          gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

41. Dodatkowa pościel jednorazowa opłata 20 PLN

42. Zabrania się mycia samochodów oraz pojazdów mechanicznych na terenie Morska Polana.

  • Wolisz porozmawiać? Zadzwoń! 607 607 058

Morska Polana w e-nocleg.pl Noclegi e-nocleg.pl Mielno noclegi
2023 © Morska Polana - Wszelkie prawa zastrzeżone
 
Kontakt